Region Gävleborg har det formella regionala utvecklingsansvaret och samordnar arbetet att ta fram en regional utvecklingsstrategi. En viktig del i arbetet är att inkludera aktörer från olika delar av samhället såsom kommuner, Länsstyrelsen, statliga myndigheter, civila organisationer och näringslivet. Det bidrar till kraft och sammanhållning i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Genomförandet av strategin sker tillsammans med alla dessa samverkansaktörer i länet. En bärande del är att hållbarhetsintegrera genomförandet, det vill säga att på ett systematiskt sätt säkra att allt som görs sker i riktning mot en hållbar utveckling.

En regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för ett läns utvecklingsarbete. Strategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningar som finns för en hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter.

Hållbar utveckling integreras i alla delar av process- och strategiarbetet och en nulägesanalys utgör stöd i processen. Denna ska beskriva regionens förutsättningar och funktionella samband mellan stad och land. Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet ska speglas i analysen.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Strategin ska tas fram i samverkan med berörda kommuner, landsting samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Region Gävleborg samordnar insatser för genomförandet av strategin.

Strategin är grunden för allt regionalt utvecklingsarbete i Gävleborg. Genomförandet sker av en mängd olika aktörer i samverkan där rollerna ser lite olika ut. Det gör också att RUS som styrdokument har olika betydelser i olika organisationer.

RUS ska kunna fungera styrande för Region Gävleborgs verksamhet, vägledande för kommunerna, inspirerande för företag och organisationer. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret i Region Gävleborg styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region Gävleborg hanterar.

Strategin ska även ligga till grund för prioriteringar i de regionala strukturfondsprogrammen.

För mer information se https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/om-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/

Ladda ned utvecklingsstrategin som PDF
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/regional-utveckling/rapporter-och-publikationer/hallbar_regional_utveckling/regional-utvecklingsstrategi-gavleborgs-lan-2020-2030.pdf